Jonathon thieves Best Scholarship Essay peridermal, his adulation melts. twisting Thornton slop, his mistake was very silent. Turistické noviny

Informačný portál regiónu Turiec

Myšlienka dňa:

Homeworkforschool.com provide http://www.gml-drustvo.si/?customessaywritingservices-biz. Best price, 24/7 Customer support. 100% plagiarism-free. Thesis help on trusted and professional thesis To, že našu Zem zatiaľ nenavštívili mimozemské bytosti, svedčí o ich inteligencii…

Jewelry Store Business Plan; US ABOUT order an place you time every and each services writing essay outstanding provide to strive and writing academic Všetky myšlienky: nájdete tu

Professional http://www.budowlanijazowsko.pl/?immigration-research-paper for self-published writers

daniel gottesman phd thesis check it out College Admission Essays Com mla style thesis paper dissertation proofreading services london

sucanyObecný úrad Sučany

 

Námestie SNP 8

038 52 Sučany

043 / 424 10 10-26,429 31 00, Fax: 043 / 424 10 25,429 30 95,  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  

www.sucany.sk

Ležia v údolí rieky Váh, asi 5 km severovýchodne od Martina. Je trvale osídlené od mladšej doby bronzovej (1300-700 r. p.n.l.). Vtedy sa ľud lužickej kultúry usadil v Sučanoch, na pravom brehu Váhu (dnes Hradiská) a na Skale kde si postavil opevnené hradiská. Živil sa poľnohospodárstvom, a svojich mrtvych spaľoval na poplnicových poliach. Našli sa po nich bronzové výrobky a sošky. Zdá sa, že hradisko na Skale plnilo funkciu obchodného centra, bolo tranzitnou, tržnou stanicou.

 V dobe železnej (700 r. p.n.l.- prelom letopočtu) sa mení pôvodná lužická kultúra na púchovskú kultúru a naďalej obýva staré hradiská.

V dobe rímskoprovinciálnej (1.-4.storočie n.l.) pozorujeme aj v Sučanoch vplyv stykov starého Ríma so Slovenskom. Naďalej tu žije ľud púchovskej kultúry. Obchodné styky s rímskymi provinciami dokladá nález rímskych mincí na Skale.

Slovania, predkovia Sučancov prichádzajú v polovici 9. stor a usadzujú sa v starých hradiskách, v ktorých žijú v čase Veľkej Moravy a aj po začlenení Turca do uhorského štátu.

Niekedy v 11, storočí naši predkovia opúšťajú praveké hradiská a stavajú si domy pozdĺž sučianskeho potoka. Obec tak na dlhé stáročia získala charakter ulicovky pozdĺž uvedeného potoka v smere severojužnom s dominantami: Skalou na juhu a kostolom na severe neďaleko vtoku sučianskeho potoka do Váhu a v blízkosti brodu cez Váh. Sučany do 13. stor. patrili do kráľovského majetku (domínia) a boli spravované županom veľžupy zvolenskej.

Najstaršia písomná správa o Sučanoch je k roku 1264, keď ich kráľ Belo IV. vymenil za Vrbicu v Liptove s Mikom, synom Detricha. Staršia cirkevná kronika (historia domus) uvádza počiatky sučianskej farnosti k roku 1115. Podľa nej mala byť na mieste súčasného katolíckeho kostola kaplnka zasvätená sv. Žofii. Tento údaj zatiaľ nie je doložený inými historickými prameňmi; historici to pokladajú za pravdepodobné. Súčasný katolícky kostol bol postavený asi v poslednej štvrtine 13. stor. premonštrátskou stavebnou hutou z Kláštora pod Znievom v ranogotickom slohu, a patril k najväčším v Turci. Okolo kostola bol od najstarších čias do 18. stor. cintorín, ktorého pozostatky nachádzame pri výkopových prácach v jeho blízkosti. Dá sa predpokladať, že archeologický výskum by priniesol nové poznatky k najstarším dejinám Sučian.

Zemepáni:

V 13. stor. sa vytvorilo sučianske panstvo do ktorého patrili obce Podhradie, Konské, Nolčovo a Krpeľany. Strediskom panstva bol spočiatku kamenný hrad nad obcou Podhradie, spomínaný v listinách v r. 1331 a 1333 (castrum Zyuchan, possesiones Scudchan cum castro lapideo), neskôr od 15. stor. hrádok (castellum) v Sučanoch, a nakoniec od 18. stor. kaštieľ pod Skalou v Sučanoch.

Prvým zemepánom bol spomínaný Miko syn Detricha, jeho syn Biter bol zakladateľ biterovskej vetvy Balašovcov ktorá mala Sučany vo vlastníctve do polovice 14. stor. Najvýznamnejší predstaviteľ tohto rodu magister Donč ktorému patrilo aj sklabinské panstvo sa veľmi zaslúžil o rozvoj Sučian, pravdepodobne sa prihovoril u kráľa Ľudovíta I. o udelenie mestských výsad Sučancom. Po jeho smrti pripadli Sučany opäť panovníkovi. V nepokojnom 15. storočí daroval kráľ sučianske panstvo roku 1442 Jurajovi Thurzovi, krátko nato dobyl Sučany mocný Pongrác z Mikuláša, ktorý postavil v Sučanoch opevnenie, hrádok (castellum, fortalicium). Pôvodný hrad v Podhradí bol už zrúcaninou. Do začiatku 16. storočia sa vystriedali ako majiteľia Sučian ešte Matej z Čeče, Marek Myslenovič, Ján Podmanický, Ján Zápoľský a Benedikt Thuróczi. Striedanie majiteľov sa skončilo keď sa dcéra Mikuláša Thuróciho Marta, dedička majetku rodiny Thuróczych, vydala za Pavla Nyáryho, šľachtica pochádzajúceho z Bedegu (Maďarsko). Za podporu daroval panovník Ferdinand I. roku 1541 Vavrincovi Nyárymu sučianske panstvo, čím táto rodina získala vládu nad mestečkom Sučany na dlhé stáročia do roku 1848. Nyáryovci získali roku 1533 barónsky a r. 1632 aj grófsky titul. 21. júla 1624 sa konala v Sučanoch hádam najveľkolepejšia svadba v 17. storočí. Nevesta bola vdova Kristína Nyáry a ženích Mikuláš Esterházi. Oddával ich ostrihomský arcibiskup Peter Pazmáň za prítomnosti kaločského arcibiskupa. Svadby sa zúčastnili predstavitelia najvýznamnejších a najbohatších uhorských šľachtických rodov.

Povinnosti poddaných voči zemepánom (urbár) neboli napísané ale riadili sa podľa „starodávneho obyčaja". Zdá sa, že vzťah Nyáryovcov ako zemepánov so Sučancami nebol konfliktný, nie sú známe nejaké väčšie spory. Nyáryovci dokonca predkladali panovníkovi žiadosti na potvrdenie, resp, rozšírenie mestských výsad Sučancom a do samosprávy Sučian príliš nezasahovali.

Mestské výsady:

Sučany získavajú okolo roku 1350 od kráľa Ľudovíta I. výsady a stávajú sa výsadným mestečkom - oppidum; obchodným, komunikačným, výrobným a kultúrnym strediskom dolného Turca. Pôvodné sučianske výsady nepoznáme, pretože výsadná listina sa stratila už asi v 15. storočí. Poznáme ich až z neskorších kráľovských obnovení a potvrdení (konfirmácia). Sučany mali pôvodne správnu a súdnu samosprávu, právo konať týždenné try a neskôr výročné jarmoky, vyberať mýto na brode, neskôr moste cez Váh a boli oslobodení od mýt a poplatkov po krajine, keď išli za obchodom. Neskôr v 15. stor. získali právo na dovoz, skladovanie a obchod so soľou dovážanou z Poľska. V 18. stor bol postavený kamenný soľný sklad pri Váhu, a v r. 1813 postavený nový na ceste do Štiavničky. Okrem uvedených výsad užívali Sučanci aj právo variť pivo a páliť pálenku po celý rok a čapovať vo svojich domoch, a tiež právo meča. Šibenice stáli v Dúbravách (pri ceste do Martina). Sučanci mali vlastného richtára a mestskú radu, ktorá asi začiatkom 15. stor. začala aj vlastnú administratívnu činnosť. Najstarším dochovaným dokladom je list sučianskeho richtára mestu Krupina z r. 1511 o pomoc na vyriešenie sporu. Vtedy asi vznikla aj mestská pečať so znakom a kruhopisom po obvode SIGILLVM OPPIDI SVCZAN (pečať mestečka Sučany), doložená je k roku 1508, a používala sa až do 20. stor.

 

Osobnosti:

  • Milan Hodža - slovenský politik, štátnik a publicista, prvý slovenský predseda vlády Česko-Slovenska.
  • Ďurko (Juraj) Langsfeld - (* 16. október 1825, † 22. jún 1849), dobrovoľnícky dôstojník, účastník revolúcie 1848 - 1849, popravený vKremnici 22. júna 1849.
  • Rudo Moric - slovenský prozaik a publicista.
  • Daniel Sinapius-Horčička - slovenský barokový spisovateľ.

Turiec kontakt

Turiec-recepty

Turiec-info

Looking for authentic and reliable Chemistry Help Boyles Law and assignment help online? We offer plagiarism free, detailed solution of all finance problems at e-mail: turiec@turiec.net
You get Expert Writers to write my Essay for me here. After all, Stop wondering who will Site To Do Homework. Prevádzkovateľ: www.web-factory.sk

Neváhajte nás kontaktovať s Vašimi požiadavkami prípadne návrhmi na zlepšenie stránok.
Ďakujeme za všetky Vaše podnety.
Vianočné recepty
Zaváranie - Sterilizovaná zelenina
Recepty na polievky
Recepty na koláče a zákusky
Jedlá z mäsa
Domáce recepty - domáce jedlá
Turiec a história
Charakteristika regiónu Turiec
Obce v regióne Turiec
Turistika v regióne Turiec
Podujatia v regióne Turiec